تاریخچه — دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان

سالانه کارمندان دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان رسما جشن تعطیلات حرفه ای خود را در ماه اکتبر یک جشن در این روز است که بر اساس ضرورت تاریخی است. با تصمیم شورای وزیران از مردم جمهوری آذربایجان مورخ اکتبر حیدر علی اف رهبر ملی امضا فرمان از تاریخ ژوئیه در جشن اکتبر به عنوان تعطیلات حرفه ای از کارکنان دادستانی جمهوری آذربایجان است. در مقابل به مقامات قضایی موجود در بسیاری از کشورها از زمان های قدیم دادستانی ایجاد شد به عنوان یک نهاد مستقل تنها پس از سال های بسیاری است. این بنیاد از دادستانی نهاد به عنوان بخشی