تجزیه و تحلیل مقایسه ای از جامعه مدنی و مشارکت در تدوین سیاست های عمومی در انتخاب کشورهای عربی

در دهه گذشته سازمان های جامعه مدنی در جهان عرب و منطقه دست یافته اند پیشرفت های قابل توجهی در عملکرد و ظرفیت برای درخواست تغییر با توجه به مسائل خاص است تجزیه و تحلیل مقایسه ای بود که بر اساس مطالعات موردی در چهار کشورهای عضو یعنی اردن و لبنان و فلسطین و یمن است مطالعات موردی تحت پوشش فعالیت های انجام شده توسط سازمان های جامعه مدنی و کار خود را به الگوهای سازماندهی کمپین حمایت و تقاضا محور اعتراضات و در دستیابی به نتایج ملموس در تاثیرگذاری بر سیاست های عمومی با هدف تجزیه و تحلیل ظرفیت