تجزیه و تحلیل نشان میدهد اعراب نیست به طور کامل

جغرافیایی پروژه های راه اندازی شده در سال با استفاده از علم به مردم را هم که در آن سیاست شکست خورده اند. از طریق تجزیه و تحلیل این پروژه پاسخ دادن به سوالات مردم در مورد قومیت و نژاد و به طور کلی ریشه های جمعیت انسانی و چگونه ما آمد به جمعیت زمین است. جغرافیایی پروژه لیست یک گروه مرجع جمعیت که در آن نمونه ملی هر کشور توصیف شده است با توجه به آرایش ژنتیکی است. اینها بر اساس صدها نمونه و پیشرفته تجزیه و تحلیل. توجه داشته باشید که جغرافیایی پروژه ذکر شده تنها چهار ملیت