تحولات در قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری در کشورهای عربی

حقوق مالکیت فکری شد که جزء اصلی از جدید تجارت بین المللی به خصوص پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی است