ترخیص کالا از گمرک گمرک — شرکت

این گروه آغاز شده به عنوان یک خانواده اجرا شرکت تخصصی نساجی حمل و نقل و تدارکات اما در طول چند سال گذشته آن را توسعه و تنوع بخشی آن فعالیت های کسب و کار. این گروه است. حمل و نقل کالا از طریق جاده — بین المللی — حمل و نقل جاده — و تدارکات را تحت پوشش خدمات — حمل و نقل جاده — ای گروپاژ و خدمات کالا حمل و نقل بین المللی و حمل و نقل عامل — مدیریت انبار — حمل و نقل بین المللی — بسته حمل و نقل — حمل و نقل بلژیک