تغییر نام های جغرافیایی

جغرافیایی تغییر نام است تغییر نام های جغرافیایی از ویژگی های و یا منطقه است. این می تواند طیف وسیعی از تغییر نام خیابان برای تغییر نام یک کشور است. برخی از نام ها در حال تغییر به صورت محلی اما نام جدید به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای دیگر به ویژه هنگامی که وجود دارد یک تفاوت در زبان است. نام های دیگر ممکن است به رسمیت شناخته شده اما همچنان در استفاده از معمول است. بسیاری از مکان ها نام های مختلف در زبان های مختلف و تغییر زبان رسمی و یا به طور کلی استفاده از اغلب