تقسیم اموال در کالیفرنیا طلاق — افرای قانون خانواده

به طور کلی هر یک از طرفین حق دارد برای دریافت پنجاه از اموال جامعه زمانی که آنها طلاق است. احزاب همیشه رایگان برای ورود به یک توافق دوستانه که چگونه خود را از دارایی ها و بدهی ها تقسیم خواهد شد اما دادگاه هنوز باید تعیین اگر توافق عادلانه و معقول است. در بسیاری از موارد قاضی اجازه خواهد داد که این توافق به ویژه هنگامی که هر دو طرف توسط یک وکیل. هنگامی که این توافق مورد تایید و امضا شده توسط قاضی آن را تبدیل به یک حکم دادگاه. اگر زن و شوهر نمی تواند به یک