تقسیم اموال قوانین — سوالات در بخش قوانین مالکیت فقط در جواب

روزانه زوج جونگ در مورد آنچه متعلق به یک شریک و یا دیگر. هنگامی که وجود دارد یک مرگ و یا جدایی این موضوع از تقسیم اموال ناشی می شود. در ایالات متحده امریکا و اکثر کشورهای تشخیص اموال جامعه سیستم که در آن اموال به دست آورد در طول ازدواج با غیر از ارث و هدیه در نظر گرفته می شود به طور مشترک متعلق به زن و شوهر است. در این سیستم تقسیم اموال ممکن است با تقسیم هر یک از آیتم و یا با ارزش است. زوج ها به دنبال تقسیم اموال در غیر اموال جامعه متحده