تونس می شود برای اولین بار در کشور به تصویب — اخبار

تونس در روز جمعه نوامبر شد اولین کشور عربی برای رسیدن به برابری جنسیتی در ارث پس از تونس کابینه تصویب یک قانون است که اجازه می دهد تا مردان و زنان به ارث مقدار مساوی بر خلاف آنچه است که مقرر است در اسلام. تونس رئیس جمهور اولین پیشنهاد این قانون در ماه اوت سال به مناسبت روز بین المللی زنان. بسیاری از مسلمانان در اعتراض به این قانون به عنوان آن می رود در برابر آیات قرآن که دولت است که مردان باید به ارث می برند به چه صورت باید باشد اما گفت که شهروندان باید با