ثبت شرکت خارجی در دبی افتتاح دفتر نمایندگی و یا شعبه در دبی

یک راه مشترک برای شرکت های خارجی برای حفظ مالکیت خارجی تحت شرکت تجاری در امارات متحده عربی به عنوان سمبل یک شعبه و یا دفتر نمایندگی که اجازه صد مالکیت شرکت مادر. این اشکال ندارد جداگانه هویت قانونی و در نتیجه درمان به عنوان یک فرمت از شرکت های خارجی که همچنان در قبال فعالیت های خود را. آن است که مجوز برای اهداف تعیین شده در آن مجوز تجاری و ممکن است تنها شرکت در فعالیت های مشابه انجام شده توسط شرکت های خارجی در آن حوزه قضایی است. یک مجاز نیست برای کسب سود در امارات متحده