ثبت نام دبی — مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دبی

انقلابی سیستم معرفی شده توسط دولت امارات متحده عربی برای تنظیم این کشور در بازار اجاره است. با تکنولوژی بالا آنلاین سیستم ثبت نام به دنبال ایجاد توافق بین موجر و مستاجر شفاف تر و در مراحل اطمینان حاصل شود هر فرد حقوق ثبت, نگهداری موظف و تمام سازمان های دولتی. ثبت نام ارائه می دهد طیف گسترده ای از خدمات است که شامل ثبت نام اولین قرارداد تجدید لغو انتقال و فسخ قرارداد. پس از تصویب این خدمات اجاره موافقت نامه تبدیل شده اند شفاف و قابل قبول برای کسانی که درگیر با توجه به وزن داده شده به