ثبت نام زمین در جهان عرب

چالش ها و جاه طلبی های مربوط به استقرار امن و قابل اعتماد ثبت زمین در جهان عرب مورد بحث قرار گرفت در طول یک سمپوزیوم ‘ثبت نام زمین در جهان عرب’ برگزار شد در دره اردن دریای مرده توچال و اسپا در اردن از به سپتامبر. کشورهای عربی به ارث برده از امپراتوری عثمانی و دوران استعمار سیستم های مختلف از تصرف زمین و زمین ثبت نام که توسعه بیشتر یا کمتر به طور مداوم. این وضعیت نیاز به تجدید نظر از ثبت نام در سیستم همکاری و کسب اطلاعات و تبادل دانش است. تا به حال این سطح