ثبت و انحلال اشخاص حقوقی

لیست مدارک لازم برای تهیه یک درخواست ثبت نام امور خارجه از شرکت با مسئولیت محدود و یا یک شرکت سهامی: — اسناد و مدارک قانونی در سفارت (کنسولگری) و اثبات وضعیت حقوقی این نهاد قانونی مطابق با قوانین کشور که در آن شخصیت حقوقی ایجاد شده است — وکالتنامه برای نماینده داشتن حق امضاء اسناد و مدارک از طرف خارجی سازمان لیست از اسناد و مدارک لازم برای آماده سازی درخواست انحلال این نهاد قانونی بستگی به پذیرش انحلال و ساخته خواهد شد به طور جداگانه برای هر فرد