جاست مالیاتی راهنمای آماده سازی برای تمام اسناد و مدارک شما نیاز دارید

اتمام لیست از رایج ترین اشکال است که شما نیاز به جمع آوری و ذخیره به منظور شروع و تکمیل خود جاست مالیات آماده است. پرسشنامه پاسخ بسیاری از سوالات است که شما مالیاتی را بپرسید بدون بسیاری از بدون هیچ زحمتی. آن را فراهم می کند و نام و آدرس و شماره مالیاتی و همه خود را وابسته به اطلاعات است. پرسشنامه نیز می پرسد در مورد زندگی خود و وضعیت کار و همچنین سوال در مورد سال گذشته است که ممکن است کمک به شما کسر و یا اعتبار در اظهارنامه مالیاتی خود را. در حالی که این