جامعه عرب برای مالکیت معنوی

در جامعه عرب از مالکیت معنوی یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در مونیخ تاسیس شده در فوریه, با هدف افزایش و توسعه حفاظت از مالکیت معنوی سیستم در کشورهای عربی است. ایده ایجاد یک تخصصی عربی حرفه ای بدن در رابطه با سازماندهی حرفه ای از کسانی که مشغول به کار در زمینه در جهان عرب سطح ابداع شد توسط برخی از پیشرو پزشکان حرفه ای در جهان عرب به رهبری طلال ابو غزالی بنیانگذار و رئیس طلال ابو غزالی سازمان (تنبور) ساخته شده است که فشرده مخاطبین و جلسات متعددی از فوریه سال با مدیر کلی دکتر آباد به