جذاب خود تصمیم دادگاه در یک ماده مدنی

این سوال که آیا یک مورد نتیجه می تواند به دادگاه تجدید نظر بستگی دارد در درجه اول به نوع پرونده و دادگاه که در آن مورد شنیده شد. پرونده های جنایی را در قانون اساسی تجدید نظر با راست, در حالی که برخی از حقوق مدنی و اداری موارد نمی توان درخواست کرد. هنگامی که تعیین اینکه آیا پرونده شما می تواند به دادگاه تجدید نظر اول شخص شما باید مشورت است محاکمه خود وکیل است. اگر شما را نداشته باشند دادگاه با وکیل, برنامه مشاوره با یک استیناف وکیل و بدون توجه به آنچه, ملاقات با وکیل به