جنایی وکلا و شرکت های حقوقی در امارات متحده عربی برای هر شهرستان

حقوق کیفری شامل یک سیستم حقوقی و قوانین طراحی شده برای نگه داشتن امن عمومی و جلوگیری از غیر قانونی انجام است. کسانی که به نقض قانون صورت حبس جریمه و مجازات های دیگر. آمریکا سیستم عدالت کیفری است که هر دو پیچیده و خصمانه در طبیعت است. جزیی نقض ترافیک را متهم کرد که افراد نیاز به کمک از یک وکیل. پس از مرحله مقدماتی به عنوان یک وکیل در زادگاه خود مصر در زمینه حقوق جزا و حقوق عمومی دکتر حسن محسن الهی را تمرین شده است به عنوان یک مشاور حقوقی در دبی از سال. کار به