حاکم عرب در اینترنت: یک تجزیه و تحلیل از اینترنت مالکیت روند از شش کشور عرب — مرکز ارتباطات استراتژیک

مایکل و هلن تحقیقات اینترنت مالکیت در کلید کشورهای عربی با توجه به تفاوت در میزان کنترل دولت و در سطح خصوصی و خارجی سرمایه گذاری در زیرساخت ها است