حسابرسی و گزارش مالیاتی در دبی امارات متحده عربی

لازم به ذکر است که شرایط را برای انجام کسب و کار در امارات متحده عربی در میان مطلوب ترین در جهان وجود دارد عملا هیچ مالیات و صادرات و واردات (زمانی که کالا در حال حرکت در مناطق آزاد اقتصادی) و روش های اداری به حداقل می رسد و حسابرسی روش های حسابداری و گزارش ها به شدت ساده در مقایسه با کشورهای دیگر است. اما هنوز هم وجود دارد برخی از الزامات مورد نیاز برای گزارشگری مالی و حسابرسی برای خشکی شرکت (حسابداری و گزارش مورد نیاز است برای شرکت های دریایی). و قابل اعتماد هستند شرکت هایی