حقوق مالکیت های کشور در سراسر جهان

به طور متوسط برای سال شد امتیاز بالاتر شاخص ارزش معنی خاص تر حقوقی حفاظت از اموال