حقوق مدنی و سیاسی

حقوق مدنی و سیاسی یک کلاس از حقوق است که از افراد آزادی از نقض قوانین توسط دولت و سازمان های اجتماعی و خصوصی افراد است. آنها اطمینان حاصل شود یک حق برای شرکت در مدنی و زندگی سیاسی جامعه و دولت بدون تبعیض و یا سرکوب. حقوق مدنی شامل حصول اطمینان از مردم جسمی و روانی یکپارچگی زندگی, ایمنی و حفاظت از تبعیض در زمینه های از قبیل نژاد و جنسیت و گرایش جنسی ملی, منشاء, رنگ, سن, وابستگی سیاسی, قومیت و دین و از کار افتادگی و حقوق فردی مانند حریم خصوصی و آزادی اندیشه و آزادی بیان