حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد در عربستان سعودی و کسر حکومت — عربستان مهاجرت

کارکنان کار سخت در هر حرفه ای به دلیل دستمزد (حقوق و دستمزد) در مورد دومی کارمند ممکن است با توجه بیش از سه چهارم از دستمزد خود را