حمل و نقل هوایی قوانین و مقررات — عربستان

پادشاهی عربستان سعودی با داشتن شناخته شده استفاده از تنظیم به شیوه ای یکنواخت شرایط بین المللی حمل و نقل هوایی در رابطه با اسناد و مدارک استفاده می شود برای حمل و نقل و مسئولیت حامل تصویب کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه (سال). عربستان تایید برنامه عمل مصوب یاتا حقوقی کمیته و همکاری به حداکثر امکان پذیر تا چه حد در دستیابی به اهداف خود از نوسازی از ورشو سیستم به منظور وحدت قوانین برای دیدار با تحولات جهانی است. عربستان عضو یاتا در که به طور فعال کمک به تلاش های خود در آوردن, قوانین و مقررات برای