خانواده عرب خارج از شهر خانه در بیت المقدس — تایمز اسرائیل

مقامات اسرائیل اخراج یک خانواده عرب از خانه خود در اسلام سه ماهه از قم در روز پنج شنبه پس از تصمیم اخیر دادگاه عالی که حکومت دهه مستاجران کرده بود تا راه را برای ساختمان یهودی صاحبان. فلسطینی ها خانواده مجبور به ترک خانه خود شامل دو خانوار با مجموع هشت نفر و دو نفر از آنها کودک بودند یک سخنگوی فلسطینی شاخه ای از سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه گفت: در روز پنج شنبه. خانه بخشی از یک بزرگتر مجتمع مسکونی متشکل از نه آپارتمان هشت که اشغال شده توسط خانواده های یهودی در جولای.