دادگاه اداری — تعریف دادگاه اداری

اصلاحات معرفی شده به تامین هزینه درخواست تجدید نظر به بلغارستان کمیسیون برای حفاظت از رقابت و عالی چه حقوقی و سیاسی از گزینه های است که ها و رهبر آن ذخیره در اختیار آن پس روز جمعه تصمیم که رد شکایت از نامزدها در حال اجرا برای نمایندگان مجلس از این حزب که با آنها خواستار تصمیم گیری در مورد تایید حکم خود به باطل