دادگاه اسرائیل پشت عرب ساکنان زمین اختلاف — ملی

اسرائیل دو هکتار در شهر لاد است غیر مسطح و بی ثمر برای صرفه جویی در تپه مقوا, جعبه بطری آب خالی کیسه های پلاستیکی و دیگر زباله است. اما طولانی-زمین مورد غفلت قرار گرفته است جایزه آرزو در یک ماه-نبرد طولانی بین اسرائیل و مقامات برنامه ریزی که می خواهید آن را به یک ایستگاه پلیس و ساکنان مجاور به سر می برند عربی-اسرائیلی محله توفايی که به شدت نیاز به فضا برای خانه های جدید است. اواخر هفته گذشته این محله دست به یک پیروزی مهم در یک چالش قانونی به ایستگاه پلیس طرح که به گفته وکلا