دادگاه تائید دیوانعالی کشور

یک دادگاه تائید دیوانعالی کشور بالا است به عنوان مثال دادگاه وجود دارد که در برخی از سیستم قضایی است. در این که آنها دادگاه استیناف از بالاترین به عنوان مثال. در این راه آنها متفاوت از سیستم های که یک دادگاه عالی است که حکومت می تواند در هر دو حقایق مورد و قانون مربوطه. این واژه مشتق از لاتین, ‘معکوس سرنگونی’ دادگاه عدالت اروپا پاسخ سوالات از قانون اتحادیه اروپا پس از ارجاع از یک دادگاه یک دولت عضو است. در ورزش این تابع این است که یک دادگاه تائید دیوانعالی کشور: در آن مسائل مربوط به اتصال