دبی وکلا — مجموعه بدهی

در سفر شرکای ما توضیح و نشان دهنده مشتریان در دادگاه مدنی رسیدگی است که ما در آغاز از طرف آنها برای بازیابی بدهی. ما به صورت حرفه ای دنبال بدهی به نفع ما مشتریان خود را از مدیون احزاب بود آنها را به افراد و یا اشخاص شرکت ها در سراسر امارات متحده عربی. ما استخدام حرفه ای بالا و ارزشهای اخلاقی در عملیات ما که در آن ما را حفظ محرمانه بودن مطلق به بالاترین حد ممکن است. ما با ارائه مشاوره حرفه ای به کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ در چگونه به بازیابی بدهی های