درآمد تمبر جنوب استرالیا

استرالیا در ایالت استرالیای جنوبی صادر درآمد تمبر از سال تا سال. وجود دارد انواع مختلف مالیات است. جنوب استرالیا اولین ضابط هزینه تمبر صادر شد در سال و طرح های مشابه قبلی تمبر درآمد اما با کتیبه. تمبر در همان طراحی اما با تفاوت در سوراخ و یا رنگ صادر شد و تا سال مورد استفاده قرار گرفت و تا حدود سال. اولین آبجو وظیفه تمبر صادر شده برای آبجو در بشکه بشکه در سال و مانند مسائل برای دیگر کشورهای استرالیا بیشتر آسیب دیده استفاده کنید تا بیشتر موجود نمونه ها در شرایط نعناع. مسئله دوم بود و