درباره ما (کشورهای عربی)

سازمان بین المللی کار یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد است دو منطقه دفاتر واقع در کویت و بیت المقدس دفتر منطقه ای برای کشورهای عربی تاسیس شد در بیروت در سال و دوباره باز پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال. چند عرب متحده در قاره آفریقا هستند تحت پوشش سازمان -دفتر منطقه ای در قاهره از جمله مصر و سودان, سومالی, لیبی, تونس و الجزایر و مراکش است. ترویج کار مناسب و معقول در سراسر منطقه است که هدف اصلی از دفتر منطقه ای برای کشورهای عربی است کار مناسب و معقول مبالغ تا آرمان های مردم