درخواست مرخصی برای تور خارجی

نمونه قالب ترک برنامه به درخواست اجازه از رئیس برای تور بین المللی برای یک مقدار محدود از زمان با خانواده و یا دوستان من میگم این خوشحالی که من تا به حال برای اعمال خارجی تور برای حضور در یک کنفرانس بین المللی مهندسی مدرن فن آوری و انتخاب شده اند برای ارائه تحقیقات من کار می کنند. من در مورد ارائه راه های جدید برای تولید برق است. آن را کاملا ممکن است که من کار تحقیقاتی منتشر می شود. در حال حاضر من می خواهم به من کار تحقیقاتی در سطح بین المللی آن خواهد بود افتخار