درهم قوانین و از جمله قوانین فدرال احکام قطعنامه ها و قوانین و مقررات

متحده عربی امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) یک فدراسیون است که در واقع در شبه جزیره عربستان. این است که شناخته شده توسط بسیاری به عنوان امارات. امارات متحده عربی است که توسط اداره امراء. این ملت است که مرکز آن در ابوظبی است. شهر دیگری می کند که این ملت شناخته شده است و کسب و کار مرکز شهر دبی است. امارات متحده عربی یک فدراسیون است که حکومت امیران است که متشکل از هفت پادشاهی. آن است که هرگز به عنوان یک سلطنت حتی اگر آن قوانین تصریح می کند که امارات متحده عربی به رئیس جمهور