درک مالکیت اموال پس از مرگ

در حالی که به طور کلی در برنامه ریزی و مستغلات می تواند یک فرایند پیچیده با بسیاری از عوامل در نظر گرفته شود و تصمیم گیری ساخته شده زمان و زمان دوباره پیدا کنم که این همه به سادگی جوش پایین به یک مخرج مشترک — چگونه اموال با عنوان. درک که صاحب یکی از کلید واقعی برای ایجاد یک برنامه خوب و مستغلات چرا که بدون ملک تحت عنوان انتظار می رود حتی پیچیده ترین و خوب فکر کردن و مستغلات طرح خواهد شکست مفتضحانه است. زمانی که یک وکیل املاک و برنامه ریزی ملاقات با یک مشتری