در خانه دادخواهی وکیل — عربی و زبان انگلیسی — شغل در امارات متحده عربی توسط مکگرگر

به طور کامل دو زبانه فارسی و عربی زمان با حداقل چهار سال تجربه داشتن یک معامله بزرگ از امارات متحده عربی و یا شورای همکاری خلیج فارس تجربه کار کردن با یک پیشرو در بانک بین المللی. نقش هدف: نقش گزارش به رئیس دادخواهی و نشسته درون جهانی حل اختلاف تیم و خواهد بود مسئول برای مدیریت دادخواهی. نقش منطقه ای مسئولیت برای حمایت از دادخواهی و نظارتی اجرای مدیریت و نیاز داخلی به گزارش گروه حقوقی و به های مختلف حکومت توابع در منطقه و در سطح گروه. نقش مسئولیت تهیه گزارش برای و بانک مرکزی (به عنوان