در مورد خاورمیانه و قومیت

مردم در این, قومیت, گروه ممکن است شناسایی به عنوان: سوریه عراق عربستان عربستان اردن, فارسی, عربی, عمان یمنی های اماراتی (از امارات متحده عربی), لبنان, اسرائیل, جغرافیا و تاریخ بشر را نگه داشته و این منطقه همیشه در کانون توجه است. آن نشسته بین اوراسیا و آفریقا و خانه را به برخی از جهان قدیمیترین تمدن است. همچنین زادگاه سه جهان ادیان یهودیت و مسیحیت و اسلام با مقدس ترین مکان ها از آن مذاهب پراکنده از بیت المقدس به مکه. پس از آن بود که اولین ساکنان این حیاتی منطقه شده است یک مرکز یادگیری و تجارت و