دفاع از نوزادی

دفاع از دوران کودکی شکل دفاع شناخته شده به عنوان بهانه ای به طوری که متهمان در حال سقوط در تعریف یک»نوزاد»محروم از مسئولیت کیفری و اعمال خود اگر در مربوط به زمان آنها تا به حال نرسیده سن مسئولیت کیفری است. پس از رسیدن به اولیه سن ممکن است سطح مسئولیت دیکته سن و نوع جرم مرتکب شده است. در زیر انگلیسی رایج قانون دفاع از کودکی بیان شده بود به عنوان یک مجموعه ای از انگاره ها در یک دکترین شناخته شده به عنوان دوله. یک کودک زیر سن هفت سالگی بود فرض ناتوان از ارتکاب جرم است.