روش به دست آوردن

با تعداد بالایی از مردم رفتن گرفتن برای اقامت خود در این کشور پادشاهی است که از اهمیت قبل از ترک پادشاهی عربستان سعودی برای خوب است. یک پلیس ترخیص کالا از گمرک گواهی است که یک سند رسمی است که صادر شده پس از بررسی زمینه توسط پلیس و یا سازمان دولتی یک کشور برای مشخص کردن هر گونه سوابق کیفری که متقاضی ممکن است در طول اقامت در این کشور است. این گواهی بهتر است به صورت گرفته توسط مهاجران که در آستانه ترک عربستان سعودی در نهایی خروج. این یک اجباری سند برای کسانی که مایل به