زمین مرجع ثبت (فیلیپین)

فیلیپین’ ثبت نام زمین قدرت به صورت مختصر به عنوان با آژانس است از دولت فیلیپین متصل به وزارت دادگستری مسئول صدور احکام از ثبت نام و گواهی عنوان و ثبت اسناد ثبت اختراعات و دیگر زمین معامله به نفع مالکان ارضی اصلاحات-ذینفع و ثبت نام عمومی ارائه امن و پایدار و قابل اعتماد ثبت مالکیت زمین ثبت و منافع آن به طوری که به ترویج اجتماعی و رفاه اقتصادی و کمک به توسعه ملی است. سر رابرت تورنس نشات گرفته از سیستم ثبت نام زمین شناخته شده امروز در سراسر جهان به عنوان تورنس سیستم ثبت نام زمین. به