زن آمریکایی در زندان برای توهین امارات متحده عربی

یک زن آمریکایی است که در دادگاه در امارات متحده عربی برای ‘توهین به کشور و رهبران آن از طریق حمله لفظی’ پس از یک حادثه در ماه فوریه است. یک زن آمریکایی است که برگزار می شود با امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) به اتهام توهین به کشور و رهبران آن است. این گزارشگر که برگزار شده است در زندان های این کشور خاورمیانه پس از. بود منتظر یک تاکسی در فرودگاه هنگامی که او به اتهام توهین به امارات متحده عربی و یا رهبران آن با توجه درهم دولت متعلق به انتشارات ملی است. من تا به