سیاست ویزا از امارات متحده عربی

بازدید کنندگان به امارات متحده عربی باید ویزا قبل از سفر مگر اینکه آنها می آیند از یکی از ویزا معاف کشور و یا یکی از کشورهایی که شهروندان واجد شرایط برای ویزا در هنگام ورود. شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید یک آزادی حرکت در امارات متحده عربی به جز برای شهروندان قطر که دیگر اجازه ورود (پس از) مگر اینکه آنها عضو خانواده ساکن ، همه بازدید کنندگان بازدید از امارات متحده عربی باید گذرنامه معتبر برای حداقل شش ماه. اتباع شورای همکاری خلیج فارس (به استثنای قطر) نیاز به تنها نشان می دهد دولت با