شرق قوانین نهاد برای توسعه, پزشک قانونی

پزشک قانونی نیز بدست می آورد مهارت های لازم برای مثال: توانایی تفکر انتقادی خود تنظیم, مدیریت زمان و بسیاری از مهارت های دیگر بنابراین شرق قوانین موسسه با هدف ایجاد یک سیستم جدید حقوقی آموزش و پرورش بر اساس ترکیب نظری و عملی پژوهش در سیستم الکترونیکی ارائه شده با مدرن حقوقی ابزارهای پژوهش در یک راه ساده بر اساس ارتباط برنامه درسی دانشکده به قضایی احکام صادر شده توسط دادگاه عالی ما آماده حکم صادر شده توسط دادگاه تائید دیوانعالی کشور ذکر شده در آن باعث می شود یک مرجع به تفسیری قانون دانشجویی تجزیه و تحلیل و