شما می توانید شکایت بر علیه وکیل خود را

به عنوان حرفه ای وکلای مدافع برگزار شد با استانداردهای خاص است. زمانی که یک وکیل این استانداردها را نقض آنها به موضوع نظم و انضباط. به همین دلیل است که نه تنها ممکن بلکه ضروری است برای شما برای شکایت بر علیه وکیل در صورت سوء رفتار حرفه ای. هر ایالت دارای یک کانون یا سازمان مشابه است که قدرت را به نظم و انضباط وکلای مدافع. هدف از چنین نظم و انضباط است که برای جلوگیری از سوء رفتار از دوباره اتفاق می افتد. همچنين انضباطی سیستم کمک می کند تا به مجموعه ای استاندارد برای رفتار وکیل.