شورای اقتصادی و اجتماعی (اتحادیه عرب)

شورای اقتصادی و اجتماعی اتحادیه عرب در اصل شورای اقتصادی) موسسه ای است که اتحادیه عرب که هماهنگ اقتصادی خود را ادغام. تاسیس شد به عنوان شورای اقتصادی تحت شرایط دفاع مشترک و همکاری های اقتصادی پیمان. در سال تاسیس شورای عرب اقتصادی وحدت و در فوریه سال به تصویب توافق نامه به منظور تسهیل و توسعه تجارت میان کشورهای عربی در تعقیب بیشتر عربی رایگان تجارت منطقه. ایجاد شورای اقتصادی از اتحادیه عرب تحت شرایط دفاع مشترک و همکاری های اقتصادی پیمان بود و تحقق این وعده در مقالات دوم و چهارم از لیگ منشور که نیاز به ایجاد