شکسته اراضی: چگونه جهان عرب آمد از هم جدا — امور خارجی

اندرسون معتقد است که ابتدا با آمریکا در تهاجم به عراق در سال و با وجود مختصر وعده های ارائه شده توسط محبوب شورش از — جهان عرب آغاز شده ثابت تبار به جنگ بیش از هویت به تعریف دین و فرقه و قومیت و قبیله. اندرسون یک روزنامه نگار کهنه کار و با استفاده از پرتره از سه مرد عرب با دو زن عرب و یک مرد کرد به نشان دادن این فرایند در نظر شخصی. سودایکه اندرسون شناسایی اسیر توسط عراق کرد او در دیدار کسی که می خواهد به ویران کردن خانه های خود ایجاد کرد به