شیخ تانی منصوب به دیوان بین المللی لاهه, دادگاه داوری — قطر مجلسی

شورای جهانی اتاق بازرگانی بین المللی منصوب کرده است شیخ ثانی بن علی آل ثانی به دادگاه بین المللی داوری یکی از با تجربه ترین و مشهور موسسات داوری بین المللی. انتصاب موثر است به عنوان یک جولای به صورت زیر سه سال.»من بسیار خوشحال و مفتخر به خدمت در این نقش را موثر در کمک به کیفیت و بهره وری از خدمات ارائه شده توسط دادگاه و من مشتاقانه منتظر به همکاری با دیگر اعضای دادگاه از سراسر جهان گفت:»شیخ آل ثانی است. او افزود:»این انتصاب می آید در بسیار مطلوب زمان به عنوان قطر مدرن است به تازگی