شیکاگو دفاع جنایی وکیل — وکیل صدمه شخصی

من شده اند دوستان با آقای هیثم فرج زن پس ما با هم در ارگ در اوایل. اتهام من هفده فقره درنده تجاوز جنسی. من فکر می کردم زندگی من بود. من ملاقات بسیاری از وکلا از جمله هیثم. او بود آقای فرج به کار گرفته متعدد از موارد بالا مشخصات دریافت کرده اند که ملی و توجه رسانه های بین المللی است. او را توسعه داده است شهرت ملی به عنوان یک مهاجم سرکش چاشنی وکیل محاکمه با یک رکورد بی نظیر از داوران و نیمکت محاکمه پیروزی. ما دستیابی به نتایج برجسته از آنجا که ما در مورد