صرفه جویی در زمان افتتاح حساب لبنان: عرب بانکی

نام سازمان: عرب بانک نوع تسهیلات: صرفه جویی در زمان افتتاح حساب کشور: لبنان فعلی حساب: حساب جاری به شما می دهد دسترسی فوری به وجوه خود را و می توان برای افراد (پس از ارائه تایید مدارک شناسایی شخصی) و یا شرکت ها و موسسات و اشخاص حقوقی (پس از ارائه تایید مدارک ثبت نام) حساب می توان باز در تمام ارزهای عمده از جمله, کرون, های های های های و. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سه میلیون پوند لبنان پوند یا معادل آن در ارزهای دیگر. حداقل مقدار مورد نیاز است چشم پوشی برای کارمندان با حقوق و