صفحه اصلی — وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری لبنان

ماموریت اقتصادی مرکز تحقیقات است که به ارائه ویژگی های اقتصادی و پشتیبانی وزارت و وزیر این حقوق مشخص شده در ماده بیست و هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر»که مجموعه چهارم حق بهره مندی از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از نگارش هر علمی ادبی یا هنری تولید (به عنوان تعریف شده توسط با سازمان جهانی مالکیت معنوی) وزارت اقتصاد و تجارت در رابطه با اقتصادی و تجاری امور مطابق با وظایف واگذار شده به آن توسط فرمان شماره از بیست و هشت دوازده سال (مشخص کردن وظایف و عملکرد وزارت اقتصاد و تجارت) به ویژه مفاد ماده یکی