طلاق و تقسیم اموال و بدهی در طلاق

یک طلاق زن و شوهر حق دارد برای تعیین چگونه دارایی های خود را تقسیم خواهد شد دولت قوانین متفاوت در چگونگی رفتار آنها با بدهی های باقی مانده در زمان طلاق به طور معمول, اما متحده تشخیص بین بدهی به دست آورد قبل از ازدواج و در حین ازدواج و بعد از ازدواج. برخی از ایالت درمان بدهی های متحمل شده قبل یا بعد از ازدواج به عنوان تاهل یا اموال جامعه به تقسیم بین احزاب است. کشورهای دیگر اختصاص قبل از ازدواج یا بعد از تاهل بدهی به حزب که متحمل بدهی و یا حزب که بهتر است