عرب

آبابا میزبانی اولین جمع آوری کمک آمریکایی عرب میراث جشن در برای هنر در سهشنبه, مارس از: -: سی. ما تا به حال بزرگ مردم در انتخابات و مطرح شده به اندازه کافی پول برای کمک به آبابا کردن زمین. تکمیل زمین خود را (اتاق کنفرانس.)برایان رشید (دانشکده حقوق آلوم) ایجاد شده و منجر به یک گروه کارگاه»شصت ثانیه است که زندگی خود را تغییر دهید»است که یک انرژی بالا و تعاملی کارگاه با تمرکز بر کمک به آرایه ای از متخصصان توسعه و ارائه مختصر و روشن و قانع کننده — دوم بشه. برایان دیده است ارزش یک حرفه